"Visszanéz a magyar, sóhajtva néz vissza,

  Te dicsõ hajdankor! fényes napjaidra;

  Szomorú tallóján ösi hírnevének,

  Hej! csak úgy böngéz már valamit -- mesének."

Arany János: Daliás idők

 

 

Isten hozta az Anjou Udvari Lovagok Egyesülete honlapján kedves "múlt-böngéző"!

 

 

Tevékenységünk kívül-belül

 

gyesületünk célja a magyar lovagi hagyományok és az európai lovagi kultúra kutatása, ápolása, és méltó továbbvitele, gazdagítása. Elsődleges (közösségi) tevékenységünk tehát tagjaink s tagjelöltjeink lovagiassá tétele, képzése, kultúrával telítése. Belső  munkánk kiművelt eredményének tekintjük, ha bensőleg telítődvén s túlcsordulván ezen értékeket lehetőségünk nyílik (rendezvények keretében, vagy épp e honlapon keresztül) a nagyközönség elé tárnunk, másokkal  is megismertetve így az udvari-lovagi hagyomány virágait.  Ezt mindig komoly kihívásnak, felelősségteljes feladatnak tekintjük, hiszen ilyenkor - ha sokszor játékos keretben is - de történelmi és kulturális ismeretet oktatunk, identitást s nemzettudatot építünk, így "emberségből példát, vitézségről formát" adni kötelességünk.

 

Rendezvényi keretek

 

Érdeklődési területünk a lovagkor egészét (annak jelenbe s múltba ágazó gyökereit is beleértve) lefedi, ám bemutatóinkon főként az 1342-1410 közötti időszak udvari-lovagi hagyományait tárjuk a közönség elé, a korhű keretek fenntarthatósága végett. Tagjaink közös akarata, hogy tevékenységünk benső elköteleződésből, egy tudatos értékválasztás talaján, hitelesen és felelősen végezzük.  Fenti frazeológiánkból fakadóan elszomorít minket, ha sok úm. "hadi torna-csapat" hagyományt őrzőnek vallja magát a jobb eladhatóság okán, noha a hadi-tornász kifejezés (historikus ihletésűnek nevezhető jelmezben a közönség szórakoztatására végzett imitatív tevékenység színpadias vívó-s egyéb jelenetekkel tűzdelve) kifejezés tökéletesen leírná tevékenységük. Így érdemes leszögezni: mi nem színpadi hadi-tornászok, s nem magukat lovagi szerepben kiélő hejgető szerep-játékosok vagyunk. Mi saját részünkről nem tudunk azonosulni azzal, ha egy, mindössze homályos kulturális-történelmi ismeretekkel bíró, belső (felkészülési-, nevelő-) szakmai munkát alig végző nonprofit közösségnek (többnyire épp anyagi haszonszerzés végett) az a célja, hogy minél több fellépése legyen, miközben alig van hiteles bemutatni valója. Szerintünk bemutatót tartani (vagyis produkciót a közönség elé tárni) csak akkor szabad s illik, ha van valós, hiteles és értékkel bíró bemutatni valónk, melyet viszont csak rendszeres, belső, egyesületi oktató-nevelő munkával, gyakorlásokkal lehet kialakítani! 

 

Hasznos fogalmak és kategóriák

 

A hitelességre odafigyelő didaktikus célú történelmi "újrajátszást", ill. a középkori nyugati harcművészet kutatását-gyakorlását-oktatását, mint autonóm tevékenységeket természetesen a messzemenőkig elismerjük és tisztes művelőivel (ahogy időnként a tisztességes haditornászokkal is) nemegyszer együtt is működünk. Mi azonban ennél teljesebbre, mélyebbre törekszünk: a lovagi kultúra egészének megértésére, s értékeinek, gyöngyszemeinek jelenkorba való -átmentésére, -beoltására, gyakorlására. Kifejezetten károsnak tartjuk tehát ha a különféle csoportok tevékenységük megnevezését öncélúan, félrevezetően használják. Hiszen hogyan lehet pld. valaki hagyományőrző, ha magával az őrizni-továbbvinni kívánt hagyomány mibenlétével, forrásaival, eszméivel sincsen tisztában, nemhogy inherálná azokat?

Az A.U.L.E. kultúrápoló és a lovagi hagyományt kutató tevékenységét kellő szerénységgel és alázattal igyekszik végezni, de sajnos nemegyszer kényszerül akaratán kívül többségében tizenéves (önmagukat történelmi újrajátszónak, középkori harcművésznek, lovagrendnek vagy épp hagyományőrzőnek nevező s hirdető) haditornász ill. szerepjátékos csapatok kitalált, homályos ideológiáitól és harsány, kivagyi viselkedésétől elhatárolódni. Nem is beszélve néhány "nagy-magyar" eszméi terjesztését "hagyomány-őrzés" néven folytató (sokszor  alteranatív történelmi ideológiát valló) formációról. Ezekről tehát legalább e lapon több szó ne essék! E honlap célja az egyesület, e kis lovagi hagyományápoló közösség tevékenységének bemutatása, és egyfajta kulturális ismeretterjesztő tevékenység felvállalása is.

 

Nevelünk, oktatunk

 

T o b o r z ó ! 

-14 év felett-

gyesületi nevelő munkánk során különös hangsúlyt fektetünk tagjaink és újoncaink elméjének folyamatos pallérozására  - széles körű kulturális, történelmi ismeretek elsajátítása, forrásis-mertetés. -fordítás, könyvkiadás és  előadások. (A Debreceni Egyetemen a Filozófia Tanszék égisze alatt egyetemisták számára 2007-től "Lovagi Bölcselet" c. kurzust is tart egyesületünk vezetője, óraadó tanárként.) Legalább ugyanilyen fontosnak tartjuk az udvari-lovagi eszmerendszerből fakadó morális elvárások megismertetését, tudatosítását, kevéssé ismert történelmi példázatokon keresztül történő elmélyítését a tagokban (a toleranciát és az előítélet-mentességet is értéknek vallva). Bemutatók biztonsága, színvonala és tagjaink egészségének megőrzése végett a fizikai képességekre és a lovagi fegyverekkel való harckészség következetes és tudatos fejlesztésére is odafigyelünk. Ezen elvárásokkal folyamatosan szembesülve igen kevesen jutnak el nálunk a rendes tagságig, eddig közel félszáz főtől kellett már búcsút vennünk.

Ezen nevelőmunka komolyságának oka, hogy így reméljük jövendő tagjainkban megalapozni egy ódon, ám ma is erővel és hatással bíró tudatos erkölcsi viszonyulás kiművelését. (De tesszük ezt mindenféle vallásos vagy egyéb ideológiától mentesen. A lovagság valós ideá(l)ja ugyanis - különös módon -  kétségtelen napjainkban is kultúrtényező.) Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink valóban felkészült udvari-lovagi hagyományápolók legyenek, büszkék arra, hogy az A.U.L.E. munkájuk elismeréseként befogadta őket.

 

A lovag legyen lovagias...

 

iszen lovagnak lenni mindig is egyfajta benső tartást s bizonyos értékekért való állhatatos és következetes kiállást jelentett. Feladatunknak tekintjük ezen értékek és ismeretek közlését és 'átmentését' a ma embere számára - ám nem tartjuk feladatunknak ezek bárkire való ráerőszakolását. Bemutatóinkon ezen ismeretek továbbadására, az igen gazdag és szerteágazó lovagi, udvari kultúra-, (lovagköltészet, udvari táncok, zene és viselkedésmód, lovagi frazeológia és szimbolika)  s nem utolsó sorban a lovagi harckészség bemutatására törekszünk. Időnként részt veszünk országos és regionális kultúr-rendezvényeken, figyelemfelkeltő és ismeretterjesztő célú lovagi bemutatókat tartva, ill. oktatási-nevelési intézmények felkérésére élő történelemórák megtartását is szívesen felvállaljuk határon innen-, s túl.

 

Használjuk a honlapot!

  

kultúrtörténeti ismeretterjesztést szolgálandó honlapunk minden egyes elemének hitelességére odafigyelünk. Minden al-oldalon található egy aranyszínű Anjou-lilom (fleurs-de-lys), melyre kattintva (ahol a liliom magától forog, ott működik már ez a funkció) egy új ablak nyílik, ahol a látogató megismerkedhet az oldalon megjelenő (képi, írott avagy egyéb kompozíciós formában testet öltő) kultúrtörténeti érdekességekkel, s azok forrásaival.

 

 

Ami látható, s ami láthatatlan...

 

ár a lovagi tartás benső s láthatatlan, bemutatóinkon a hitelesség végett természetesen korhű megjelenésünkre is precízen ügyelünk - hiszen régmúlt idők gúnyáiban már puszta megjelenésünkkel akár akaratlan is történelmi ismeretet okítunk, népszerűsítünk. Ezen túl hangsúlyt fektetünk a ritka külhoni szakirodalmak beszerzésére s áttanulmányozására, továbbá saját történész, bölcsész tagjaink is legjobb tudásuk szerint segítik munkánkat, a honi szakirodalom naprakész nyomon követésével, forrásfordítással, könyvkiadással, előadásokkal. Tagjaink közé csak olyan személyt fogadunk, ki a rendszeres, esetenként komoly akaraterőt igénylő fizikai edzéseken s lovagi próbákon túl az önművelődést, irodalmi s szakirodalmi elmélyülést is szívesen végzi s vállalja. (Annak árán is, hogy így taglétszámunk csak igen lassan nő.)

hazai ismeretterjesztésen túl különösen fontosnak tartjuk a magyar történelmi s kulturális hagyományok (melyek nem egyszer érthetetlenek a korszak határokon átívelő kulturális közegének ismerete nélkül) más nemzetekkel történő megismertetését, így honlapunk tartalma a jövőben több nyelven is elérhető lesz a címeres bejelentkező oldalról. (Egyben reméljük, ezen többnyelvű oldalakkal magyar látogatóink nyelvtanulását is elősegíthetjük majd.)

e ennyi elég is legyen bevezetőnek - hisz a szószaporítás nem lovagi erény, s reményeink szerint az oldal tartalma önmagáért beszél majd. Remélve, hogy egyesületünk munkája elnyeri tetszését s oldalunkkal elégedett lesz, Önnek kellemes múlt-böngészést kívánva maradok lovagi üdvözlettel:

_

Dr. Pávay Tibor

egyesületi kapitány